Regulamin

Rozdział I: Informacje ogólne

§ 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) obejmuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym nowekierunki.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz warunki sprzedaży zamieszczonych w nim przedmiotów.

§ 2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma Proeltar (zwana dalej Administratorem).

§ 3. Każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu bez jakichkolwiek zobowiązań.

§ 4. Każda osoba od chwili dokonania jakichkolwiek czynności w Serwisie staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności oraz w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania. W przeciwnym wypadku każdy, kto nie zgadza się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności serwisu, powinien powstrzymać się od korzystania z usług dostępnych w Serwisie, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.

§ 5. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron internetowych, a także posiadanie skrzynki pocztowej e-mail oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 6. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron internetowych obsługującego technologię plików „cookies”. W przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, może on funkcjonować niepoprawnie, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności, zalecając zainstalowanie lub odblokowanie w oprogramowaniu możliwości stosowania technologii plików „cookies”. Technologia plików „cookies” polega na zapisywaniu w pamięci systemów informatycznych (komputery) osób odwiedzających Serwis plików z informacjami służącymi do personalizacji usług Serwisu dla danej osoby oraz z informacjami służącymi statystykom ruchu w Serwisie.

Rozdział II: Przedmiot serwisu

§ 7. Przedmiotem Serwisu jest dystrybucja e-booków związanych z podróżowaniem.

§ 8. Jeśli produkt wysyłany jest na adres pocztowy e-mail w formie pliku, wysyłka następuje do 7 dni od daty wpłynięcia pieniędzy na konto Administratora.

§ 9. Pod pojęciem „e-book” należy rozumieć publikację elektroniczną w postaci pliku komputerowego, będącą odpowiednikiem publikacji treści dokonywanych w tradycyjnych formach (np. książka). Dzięki elektronicznej technologii nagrań e-booki mogą zawierać poza tekstami – grafikę i animacje, a także elementy interakywne (np. hiperłącza).

§ 10. Dostępne za pośrednictwem Serwisu e-booki zapisane są w formacie PDF, do którego otwierania służy darmowy program Adobe Acrobat Reader.

Rozdział III: Zasady składania i realizacji zamówień

§ 11. Za pośrednictwem Serwisu, Użytkownicy mogą nabywać oferowane e-booki (Transakcja).

§ 12. Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy ofercie i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi zamawiającym na każdym etapie procedury składania zamówienia.

§ 13. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie niezbędnych danych i informacji w Serwisie oraz wykonywanie innych czynności każdorazowo dokładnie opisanych na łamach Serwisu lub w korespondencji.

§ 14. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości e-mail informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.

§ 15. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny.

§ 16. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego towaru jest pobranie przez Użytkownika plików dostarczonych osobną wiadomością e-mail bezpośrednio do pamięci komputera przy pomocy którego następowało pobieranie.

§ 17. Podstawą do ustalenia, czy e-book został prawidłowo pobrany, jest tylko i wyłącznie potwierdzenie wysłania wiadomości e-mail przez Administratora do Użytkownika, który dokonał transakcji w Serwisie.

§ 18. Jako adres pocztowy e-mail Zamawiającego uważa się adres, który Zamawiający podał przy składaniu zamówienia.

§ 19. Zamawiający nie ma prawa udostępniać otrzymanych e-booków (w tym hiperłącza do ich pobrania) innym osobom.

Rozdział IV: Prawa do zakupionych e-booków

§ 20. Nabywca e-booka może użytkować go zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu, bez możliwości powielania pliku e-booka, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku e-booka (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie takiego e-booka, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań. Wszystko powyższe może być uzgodnione inaczej z Administratorem tylko w formie pisemnej, o ile odmienne warunki nie zostaną przewidziane dla danego konkretnego e-booka.

§ 21. Administrator zezwala na sporządzenie jednej kopii zapasowej e-booka na oddzielnym nośniku informacji elektronicznej, celem zabezpieczenia przed utratą oryginału, gdyż nie jest możliwym otrzymanie następnej kopii e-booka, w przypadku jego utraty, poza możliwością ponownego jego zakupienia, o ile jeszcze będzie w ofercie Serwisu.

§ 22. Każdy nabywający e-booka zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Administratora, albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy e-booka, z tytułu łamania praw do danego egzemplarza e-booka.

§ 23. Wszelkie e-booki udostępniane na łamach Serwisu – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

Rozdział V: Reklamacje i zwroty

§ 24. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi lub osobom pełniącym rolę opiekunów Serwisu lub Użytkownika, przesłane drogą elektroniczną.

§ 25. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujących się na bieżąco na łamach Serwisu.

§ 26. Każdemu Użytkownikowi nabywającemu e-booka za pośrednictwem Serwisu, służy prawo zwrotu zainwestowanej kwoty, jeżeli Użytkownik nie będzie zadowolony z towaru. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w wyjątkowych sytuacjach, gdy poweźmie uzasadnione wątpliwości, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (wielokrotne zwroty, kupowanie wielu produktów po kolei i ich zwracanie).

§ 27. W przypadku zamówienia przez Użytkownika produktu w postaci fizycznej i dostarczanego do Użytkownika na podany adres. Jeśli następuje zwrot, produkt nie może nosić śladów używania. Zarówno produkt jak i jego opakowanie ma być nienaruszone, jest to warunek otrzymania zwrotu wpłaty.

§ 28. Zwrot e-booków odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości do Administratora, w której Użytkownik oświadczy, iż ma zamiar skorzystać z gwarancji satysfakcji, podając swoje dane (imię, nazwisko oraz adres poczty e-mail), tytuł zakupionego e-booka oraz datę i cenę zakupu. Dla skuteczności takiego zawiadomienia, koniecznym jest wysłanie wiadomości e-mail ze skrzynki pocztowej, która podana została przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.

§ 29. W ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail o chęci zwrotu, Administrator odpowie Użytkownikowi, jaka jest decyzja Administratora w kwestii danego zwrotu, przesyłając w załączeniu wzór formularza zwrotu, który musi być wypełniony i podpisany przez nabywającego zwracany produkt Użytkownika oraz odesłany pocztą elektroniczną na adres Administratora.

§ 30. Prawidłowo wypełniony i dostarczony do Administratora formularz oświadczenia o zwrocie, stanowi podstawę do zwrotu Użytkownikowi środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty ceny za zwracany e-book, co zostanie wykonane przez Administratora w okresie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o zwrocie, wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy.

§ 31. W momencie, w którym Klient przystąpi do pobierania pliku lub zacznie korzystać z produktu w jakikolwiek inny sposób, utraci prawo do odstąpienia umowy.

Rozdział VI: Postanowienia końcowe

§ 32. Mimo dokładania wszelkich starań jakościowych i weryfikacyjnych, Administrator nie odpowiada w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników oraz inne osoby, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich materiałów nie pochodzących od Administratora lub przez niego autoryzowanych.

§ 33. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Serwisu, stosowania się do treści zawartych w e-bookach oraz w informacjach publikowanych na łamach Serwisu, o ile nie pochodzą one od Administratora lub innych osób działających w jego imieniu.

§ 34. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

§ 35. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Serwis.

§ 36. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

§ 37. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

§ 38. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu, albo działają na szkodę Administratora lub osób trzecich.

§ 39. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.

§ 40. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

§ 41. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem.

§ 42. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

§ 43. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

§ 44. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien on o tym poinformować niezwłocznie Administratora.

§ 45. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Użytkownika z udziału we wszystkich aspektach stałego funkcjonowania w Serwisie.